ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมศักดิ์ สายฤทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิประพันธ์ บัวมุ้ย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ อยู่สถิตย์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงพร วิโรจน์สกุล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเหรียญชัย ลิมปวราลัย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทิพย์ ทัดไทย
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส แม้นเหมือน
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบวบ กุลอินทร์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ เพ็ชรสะอาด
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายหยด พะโยม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคลาย ต่ายมี
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวเหรียญ นาตาล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารารัตน์ ปรีดาภิรมณ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดต.สุรศักดิ์ เมืองแก้ว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย เข็มคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :