ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนันทวัน พันปี
ครู คศ.2

นางธัญญารัก สอนโต
ครู คศ.3