ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอำนาจ ทองพรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิศมัย พุ่มพรม
ครู คศ.3

นายสถาพร แสงสุดจิตร
ครู