ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดำเนิน น้อยถึง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทัศธราวุทธ ขันทะวิชัย
ครู

นายสรพงษ์ ดำดี
ครู คศ.2