ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุชาติ อยู่สถิตย์
ครู คศ.3

นายดำนิน น้อยถึง
ครู คศ.3

นางพิมลพรรณ วิริยะพงษ์
ครู คศ.3