ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจุฑามาศ ภักดีบริบาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอนามัย สว่างศรี
ครู คศ.3

นางสมกมล ณ เชียงใหม่
ครู คศ.3

นางนันทิชา หมู่โยธา
ครู คศ.2