ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

นางสาวนริสา ทองท้วม
ครูห้องเรียนคู่ขนานฯ