ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธรรศญา เรืองเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอำภา ไร่นุ่น
ครู คศ.3

นางรุ่งอรุณ เปรมอ้น
ครู คศ.3

นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรือง
ครู คศ.3