ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ ศรีคำแหง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันเพ็ญ ก้อนสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัย
ครู คศ.3

นางประเอิญ เหล่ากิจรุ่งเรือง
ครู คศ.3

นางอุบล เด่นสมบูรณ์
ครู คศ.3