ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางมลฑา ทะขัติ
ครู คศ.3

นางสาววัชราภรณ์ อิ่มหนำ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวทิพวรรณ โอศาสตร์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น /0