ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กรอบแนวความคิดโรงเรียนดีประจำตำบล
กรอบแนวความคิดโรงเรียนดีประจำตำบล
เป้าหมายที่ 1
           
โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ 95 โรงจาก 182 โรง (โรงที่ปี 2553 ไม่ได้งบเพิ่มเติม)
งบรายจ่ายอื่น
พัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบโรงละ
2,000,000
บาท

แนวความคิด
ไม่อยากให้เกิด อยากให้เกิด
ซ้ำซ้อนกับสิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ที่มีแล้ว
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนชุมชน
เกินความจำเป็น
ไปต่างประเทศ
นักเรียนได้ใช้แล้วเกิดการเรียนรู้
ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
ครูได้รับความสะดวก
เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
/เครือข่าย/พื้นที่
ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน

ข้อมูลจำเป็น
1 ความขาดแคลนอาคารเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียน และแนวโน้มจำนวนนักเรียน
2 ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น หรือโครงการต้องการให้เกิดอะไรขึ้น
3 SWOT ของโรงเรียน

ร่างกรอบงบประมาณ
รายการ
-ห้องสมุด/
แหล่งเรียนรู้ อาชีพ ดนตรี กีฬา การเรียนการสอน สุขภาพ พิการเรียนร่วม ความปลอดภัย
ชุมชนร่วมใช้
เสนอขอเป็นลำดับ


ลำดับที่
1 ขอสิ่งก่อสร้าง วงเงินสูงสุด 2,000,000
อาคารที่สร้างได้
เอนกประสงค์
(202/29,203/29),ส้วม,สนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอลเล็กๆไม่มีลู่วิ่ง สนามบาส สนามแบต
หรืออาคารอื่นๆ ที่ราคาไม่เกิน
2,000,000
หรือเกิน แต่ ชุมชนสมทบให้แล้วจนสร้างอาคารใหญ่ได้

1.1 อาคารเรียน และส้วม ต้อง
พิสูจน์ได้ว่า ข้อมูลที่ต้องมี
จำเป็นต้องมีอาคาร(โรงเรียนขาดแคลนอาคาร)

โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอ
-ความขาดแคลนอาคารเปรียบเทียบกับจำนวน
นักเรียนและแนวโน้มจำนวนนักเรียน ได้มาจาก
-จำนวนอาคารที่มีอยู่แล้ว และปีที่สร้าง/ซ่อมแซม
-จำนวนนักเรียนปี 53 และ 54 ให้ ผอ.โรงเรียน และ
หัวหน้าแผนรับรองความถูกต้อง

-ตัวเลขพื้นที่ของโรงเรียน
-ผังบริเวณโรงเรียน

1.2
อาคารประกอบ
พิสูจน์ได้ว่า ข้อมูลที่ต้องมี
จำเป็นต้องมีอาคาร(โรงเรียนขาดแคลนอาคาร)

โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอ


ความต้องการของชุมชน
-ความขาดแคลนอาคารเปรียบเทียบกับจำนวน
นักเรียนและแนวโน้มจำนวนนักเรียน ได้มาจาก
-จำนวนอาคารที่มีอยู่แล้ว
-จำนวนนักเรียนปี 53 และ 54 ให้ ผอ.โรงเรียน และ
หัวหน้าแผนรับรองความถูกต้อง

-ตัวเลขพื้นที่ของโรงเรียน
-ผังบริเวณโรงเรียน

-mou หรือแผนการใช้อาคารและคุรุภัณฑ์ของ ร.ร.
-รายงานการประชุมร่วมกัน

ลำดับที่
2 ขอครุภัณฑ์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท

ความจำเป็น

ข้อมูลที่ต้องมี

ควรได้ครุภัณฑ์

ความต้องการของชุมชน
-ครุภัณฑ์เดิม

-mou หรือแผนการใช้อาคารและครุภัณฑ์ของ ร.ร.
-รายงานการประชุม

ลำดับที่
3 ขอวัสดุ วงเงินสูงสุด 2,000,000
บาท

ความจำเป็น

ข้อมูลที่ต้องมี

ควรได้วัสดุ

ความต้องการของชุมชน
-วัสดุเดิม

-mou หรือแผนการใช้อาคารและครุภัณฑ์ของ ร.ร.
-รายงานการประชุม
 
เป้าหมายที่ 2
           
โรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบทุกอำเภออำเภอละ 1 แห่ง รวม 875 โรง
งบรายจ่ายอื่น
2.1 ซ่อมแซม สร้างอาคารเรียน/ประกอบ/สนามกีฬาพัฒนาภูมิทัศน์  1,210,900 บาท
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของงบปกติ
2.2 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องปฎิบัติการและครุภัณฑ์อาชีพโรงละ         460,540 บาท
2.3 ซื้อสื่อ/วัสดุเพื่อพัฒนาวิชาการ โรงละ                                           137,760 บาท

ไม่อยากให้เกิด

อยากให้เกิด

ซ้ำซ้อนกับสิ่งก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ที่มีแล้ว
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนชุมชน
เกินความจำเป็น
นักเรียนได้ใช้แล้วเกิดการเรียนรู้
ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
/เครือข่าย/พื้นที่
ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน
อาคารที่สร้างได้
เอนกประสงค์
(202/29,203/29),ส้วม,สนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอลเล็กๆไม่มีลู่วิ่ง สนามบาส สนามแบต
หรืออาคารอื่นๆ ที่ราคาไม่เกิน
1,210,900
หรือเกิน แต่ ชุมชนสมทบให้แล้วจนสร้างอาคารใหญ่ได้

ร่างกรอบงบประมาณ
รายการ
-ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ อาชีพ ดนตรี กีฬา การเรียนการสอน สุขภาพ พิการเรียนร่วม ความปลอดภัย
ชุมชนร่วมใช้
เสนอขอเป็นลำดับ


ลำดับที่
1 ขอสิ่งก่อสร้าง วงเงินสูงสุด 1,210,900 บาท
1.1 อาคารเรียน และส้วม ต้อง
พิสูจน์ได้ว่า ข้อมูลที่ต้องมี
จำเป็นต้องมีอาคาร(โรงเรียนขาดแคลนอาคาร)

โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอ
-ความขาดแคลนอาคารเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนและแนวโน้มจำนวนนักเรียน ได้มาจาก
-จำนวนอาคารที่ทีอยู่แล้ว และปีที่สร้าง/ซ่อมแซม
-จำนวนนักเรียนปี 53 และ 54 ให้ ผอ.โรงเรียน และหัวหน้าแผนรับรองความถูกต้อง

-ตัวเลขพื้นที่ของโรงเรียน
-ผังบริเวณโรงเรียน

ลำดับที่
2 ขอครุภัณฑ์ วงเงินสูงสุด 460,540
บาท
รายการ
-ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ อาชีพ ดนตรี กีฬา การเรียนการสอน สุขภาพ พิการเรียนร่วม ความปลอดภัย
ชุมชนร่วมใช้

ความจำเป็น

ข้อมูลที่ต้องมี

ควรได้ครุภัณฑ์

ความต้องการของชุมชน
-ครุภัณฑ์เดิม

-mou หรือแผนการใช้อาคารและครุภัณฑ์ของ ร.ร.
-รายงานการประชุม

ลำดับที่
3 ขอวัสดุ วงเงินสูงสุด 137,760
บาท
รายการ
-ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ อาชีพ ดนตรี กีฬา การเรียนการสอน สุขภาพ พิการเรียนร่วม ความปลอดภัย
ชุมชนร่วมใช้

ความจำเป็น

ข้อมูลที่ต้องมี

ควรได้วัสดุ

ความต้องการของชุมชน
-วัสดุเดิม

-mou หรือแผนการใช้อาคารและครุภัณฑ์ของ ร.ร.
-รายงานการประชุม
 
เป้าหมายที่ 3
            โรงเรียนดีประจำตำบลทุกตำบลที่เหลือ 5,481 โรง
งบปกติ
3.1 ซ่อมแซมพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงละ  25,000 บาท
3.2 ซื้อสื่อและวัสดุเพื่อพัฒนาวิชาการ                                                  25,000 บาท

ไม่อยากให้เกิด

อยากให้เกิด

เฉื่อยชา ยังไม่เริ่มพัฒนา ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน
นักเรียนได้ใช้แล้วเกิดการเรียนรู้
ซ่อมแซมโรงเรียนให้ปลอดภัย
 
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนดีประจำตำบล จากโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2554
1 การสนับสนุนคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเล็คทรอนิคส์
*ปี 2553 จัดได้ครบ 182 โรงเรียน
*
ปี 2554 กำหนดจัด 1,000 โรงเรียน
   -นร.ต่ำกว่า 200 ได้รับ CL10
   -
นร. 201-500 ได้รับ CL20
   -
นร.ากกว่า 500 ได้รับ CL30
2 การพัฒนาครูทุกคน และหลักสูตร BBL สำหรับครูปฐมวัย
3 โครงการเด็กพิการเรียนร่วม ซึ่งในปี 2553 จัดได้ 69 แห่งใน 182 โรงเรียน
4 โครงการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การจัดค่าย สื่อ ตำรา ฯลฯ
5 โครงการห้องสมุด 3 ดี